OM OSS / POLICIES

PRINCIPER

1 Bakgrund och syfte

Detta dokument redovisar hur Celina Fondförvaltning AB (”Celina Fonder”) utövar sitt ägarinflytande och den rösträtt som följer på de investeringar som görs inom ramen för bolagets verksamhet.

I vårt uppdrag att förvalta fondandelsägarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt ingår att dagligen övervaka utvecklingen av fondernas investeringar. I det fall utvecklingen inte motsvarar våra förväntningar är normalt det första steget att initiera en bolagsdialog. I det fall bolaget inte på ett tillfredställande sätt adresserar de uppkomna frågeställningarna, måste ansvarig förvaltare göra en avvägning mellan möjligheterna att åstadkomma förändring via fortsatt dialog eller avveckling av det aktuella innehavet.

Det övergripande målet för Celina Fonders ägarinflytande är att fonderna ska ge så hög avkastning som möjligt givet respektive fonds riskprofil. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG-faktorer) är en integrerad del i vår investeringsprocess. Integrering av ESG-faktorer höjer kvaliteten på investeringsprocessen och ligger i linje med att maximera värdet för fondandelsägarna. Utöver värdemaximering för fondandelsägarna och hållbarhetshänsyn, ska Celina Fonder verka för att allmänhetens förtroende för portföljbolagen och finansmarknaden är högt.

Som långsiktig ägare påverkar Celina Fonder bolag i huvudsak på tre nivåer.

  1. Bolagsdialoger med företrädare för portföljbolaget.
  2. Röstning på bolagsstämmor.
  3. Valberedningsarbete när Celina Fonder tillhör en av de större aktieägarna med förbehållet att Celina Fonders handelsfrihet inte begränsas i orimlig omfattning.

Vår möjlighet att utöva ägarinflytande står i proportion till storleken på vårt ägande och portföljbolagets ägarstruktur i övrigt. Med det sagt saknar vi inte möjlighet att agera för att nå ett resultat som gynnar våra andelsägare i det fall där vi är en liten ägare eller har indirekt inflytande via exempelvis räntebärande investeringar.

2 Aktivt ägande

2.1 Bolagsdialoger

Förvaltarna träffar löpande befintliga och potentiella nordiska portföljbolag. Vid dessa möten förs dialog rörande bolagens övergripande strategi och bolagens finansiella resultat kapitalstruktur samt bolagets utveckling och strategi rörande hållbarhet. I dialogen berörs de risker och möjligheter som är förknippade med verksamheten. Portföljbolagens miljömässiga och sociala påverkan samt bolagsstyrning och därtill relaterade frågor diskuteras också i dessa möten.

Förvaltarna baserar dessa dialoger på intern och extern analys avseende bolagens övergripande strategi, finansiella resultat samt intern och extern hållbarhetsanalys. Vid dialoger som avser miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade frågor har förvaltarna, utöver den interna analysen, stöd av extern leverantör som genomlyser aktuella portföljbolag utifrån hållbarhetsaspekter. Bolagsdialoger är en viktig del av investeringsprocessen och bidrar även till nya investeringsidéer. I de fall Celina Fonder är både aktieägare och långivare samråder förvaltarna inför bolagsdialogen och eventuellt påverkansarbete.

Dialog förs med arrangörer för emittentens räkning (banker, mäklare mfl) avseende tillägg av ESG-kriterier i prospekten för räntebärande värdepapper och företagslån.

Ur ett riskperspektiv är de portföljbolag som har förhöjda risker inom hållbarhetsområdet prioriterade i dessa bolagsdialoger. Förvaltarna påpekar tillkortakommanden i hållbarhetsarbetet och verkar för förbättring i portföljbolag som erhållit låga betyg på sitt hållbarhetsarbete. Vår valda externa leverantör av hållbarhetsdata utvärderar bolagens hållbarhetsarbete och följer upp aktuella kontroverser och problem. Hållbarhetsansvarig skall vara en naturlig samtalspartner för förvaltarna vid inhämtandet av information om portföljbolag när det gäller hållbarhet.

Ansvarig förvaltare genomför, dokumenterar och följer upp dialogerna.

2.2 Bolagsstämmor

2.2.1 Deltagande

Styrande för Celina Fonders deltagande i bolagsstämmor är materialitetsprincipen, det vill säga vi deltar i stämmor i portföljbolag som har väsentlig betydelse för utvecklingen i våra fonder. Celina Fonder kan också delta i bolagsstämmor där beslut ska fattas som förväntas ha en stor påverkan på portföljbolagets verksamhet, även om vårt ägande är mindre, men där möjligheter till ägarsamverkan finns. Celina Fonder deltar normalt även i bolagsstämmor där vi deltagit i valberedningsarbete och/eller är stor aktieägare. Celina Fonder anser sig vara stor aktieägare om fonderna äger 5 procent eller mer av kapital och/eller röster i ett portföljbolag.

Celina Fonder kan, om det bedöms lämpligt, ge fullmakt till utomstående att företräda Celina Fonder på en stämma. Fullmakten förenas alltid med instruktioner om hur fullmaktshavaren ska rösta vid stämman. Fullmakt/instruktionerna skall föregås av samma förberedande arbete som om Celina Fonder själv, genom en anställd, skulle vara representerad på stämman. Härigenom säkerställs att röstning sker i enlighet med våra principer.

I de fall när aktier i portföljbolaget är utlånade kallas lånet alltid hem över bolagsstämman och ytterligare utlåning sker ej förrän efter bolagsstämman. Detta görs oavsett om Celina Fonder lämnat en fullmakt till utomstående eller inte.

Det yttersta ansvaret för att bevaka bolagshändelser och att en fond på en bolagsstämma röstar i enlighet med fondens placeringsinriktning och mål vilar på den ansvarige förvaltaren. Celina Fonder eftersträvar dock att samtliga fonder skall ha en samsyn i viktiga frågor som rör portföljbolagets verksamhet; detta bl.a. för att vi ska kunna utöva ägarinflytande på ett mer effektivt sätt. För detta ändamål har Celina Fonder utsett en ägaransvarig som, i samråd med ansvarig förvaltare, beslutar hur fonden skall rösta på stämman. Ägaransvarig är bolagets VD.

Celina Fonder använder sig i normalfallet inte av röstningsrådgivare.

2.2.2 Ställningsstagande

2.2.2.1 Styrelsen i portföljbolaget

Vår grundläggande inställning är att portföljbolagets styrelse är tillsatt på aktieägarnas mandat och att alla styrelsefrågor ska hanteras utifrån den befintliga ägarkretsens perspektiv. Vi anser också att styrelseledamöter bör äga aktier i bolaget. Portföljbolagets styrelse bör i övrigt uppfylla de krav som Svensk kod för bolagsstyrning anger.

2.2.2.2 Incitamentsprogram

Det är portföljbolagets styrelses uppgift att säkerställa att incitamentsstrukturen optimeras utifrån ett långsiktigt ägarperspektiv och att bolagsledningens intressen är gemensamma med ägarnas. Deltagandet i incitamentsprogrammen bör innebära en viss grad av ekonomisk risk, varför helt subventionerade program i normalfallet inte är lämpliga. Bedömning av rimliga kostnader för program och eventuell utspädning görs utifrån förhållandena i den bransch där portföljbolaget är verksamt. Portföljbolagets styrelse bör även informera och förankra förslag till incitamentsprogram hos de större ägarna i god tid före stämman.

2.2.2.3 Budsituationer

Portföljbolagets styrelse ska verka utifrån de befintliga ägarnas perspektiv genom hela processen och överse att budgivaren inte ger några utfästelser till ledning eller styrelse före budet accepterats. Principen om likabehandling bör gälla även i bolag med olika aktieslag där budpremie bör vara samma för alla aktieslag.

2.3 Valberedningar

I det fall Celina Fonder tillhör en av de större aktieägarna bör vi, i tillämpliga fall, utöva ägarinflytande genom att ha representanter i valberedningen hos portföljbolag, under förutsättning att innehavet är långsiktigt och det bedöms kunna skapa ett mervärde för andelsägarna. I valberedningens arbetsuppgifter ingår att utvärdera befintlig styrelse, lägga fram förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvodering av styrelseledamöter, styrelseordförande, utskottsledamöter och utskottsordförande. Valberedningen ska även lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Vid deltagande i valberedningar arbetar Celina Fonder aktivt för en kompetent, erfaren, mångsidig och jämlik styrelse. Beslut fattas av ägaransvarig om att ställa representanter till förfogande för ett portföljbolags valberedning eller styrelse.

2.4 Samarbeten och ställningstagande i ägarfrågor

Celina Fonder bör agera samfällt med bolag inom Celina-koncernen, Athanase-koncernen eller annan extern ägare och/eller relevanta intressenter i enskilda frågor om vi anser att det ligger i fondandelsägarnas intresse.

Idag är vi aktiva medlemmar i Fondbolagens förening där vi sitter med i arbetsgruppen för ägar- och hållbarhetsfrågor. Här driver vi frågor tillsammans med övriga representanter från branschen kring transparens, reglering och rapportering. Vidare är vi aktiva medlemmar i Swesif där vi primärt deltar i Swesifs aktiviteter och utbildningsevents.

Celina Fonder har skrivit under FN’s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Detta utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete i vilket vi integrerar hållbarhetsfrågor i analysen, agerar aktiva ägare och förespråkar transparens och genomlysning av portföljbolagen vi investerar i.

2.5 Hantering av intressekonflikter och insiderinformation

Inom Celina-koncernen (”Celina”) respektive Athanase-koncernen (Athanase) finns det bolag alternativt fonder som investerar för egen räkning. Verksamheten inom Celina Fonder är tydligt separerad från dessa bolag och vid utövandet av rösträtter skall endast hänsyn tas till andelsägarna oavsett vilka eventuella intressen Celina eller Athanase kan ha i det berörda portföljbolaget. Även anställdas egna innehav av finansiella instrument kan i undantagsfall ge upphov till intressekonflikter. I samband med att Celina Fonder utövar sin rösträtt görs i varje enskilt fall en bedömning av om någon intressekonflikt kan uppstå som kan ha negativ påverkan för fonden eller fondandelsägarna och på vilket sätt denna i så fall bör hanteras. Generellt innebär förhållandet att respektive fonds förvaltare ansvarar för att en fond röstar i enlighet med fondens placeringsinriktning, och för dess andelsägares bästa, att intressekonflikter omhändertas. Om detta förhållande inte i sig är tillräckligt för att omhänderta intressekonflikten tillämpar Celina Fonder alltid ytterligare rutiner och åtgärder, bl.a. krav på inhämtande av godkännande från Compliance Officer.

Celina Fonders uppdrag vid förvaltningen av värdepappersfonder och specialfonder är att uteslutande handla i andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär att Celina Fonder så långt som möjligt ska undvika restriktioner i förvaltningen av fonderna. Celina Fonder undviker därför i möjligaste mån att ta del av kurspåverkande information som inte är allmänt känd eller offentliggjord, det vill säga insiderinformation, eller att ta del av information som är i gränslandet till insiderinformation – gråzoner, gemensamt benämnda ”insidersituationer”. Från tid till annan kommer Celina Fonder trots detta att hamna i insidersituationer. I dessa situationer gäller bland annat att kretsen av personer som internt informeras om insidersituationen ska hållas så begränsad som möjligt och att Celina Fonder ska vidta åtgärder för att förhindra att anställda använder informationen för egen räkning eller i bolagets verksamhet.

3 Principer för hållbarhet

Celina Fonder ska ta hållbarhetshänsyn som möter våra kunders förväntningar och våra ställningstaganden. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG-faktorer) är en integrerad del i vår investeringsprocess. Integrering av ESG-faktorer höjer kvaliteten på investeringsprocessen och ligger i linje med att maximera värdet för fondandelsägarna.

3.1 Hållbarhet för oss

Vi har en stark tro på att hållbarhetsanalysen måste integreras med den finansiella analysen för att vara värdeskapande i sann bemärkelse. Detta arbete sker löpande som en naturlig och integrerad del av den traditionella förvaltarrollen där vi gör en uppskattning av portföljbolagets möjligheter till framtida tillväxt och lönsamhet. Genom att lägga till en bedömning av i vilken utsträckning hållbarhet förstärker eller försvagar portföljbolagets förutsättningar ökar vår förståelse och därmed träffsäkerheten i våra prognoser. Vi ser därmed på hållbarhet som en källa för att hitta investeringar. Celina Fonder arbetar även för ökad transparens och rapportering av ESG i portföljbolagen vi investerar i.

Vi tror att ökat fokus på hållbarhet bidrar till fondernas värdeutveckling genom att vi i högre grad kan undvika risker samt tillvarata möjligheter. Alla portföljbolag har varierande grad av exponering mot hållbarhetsrisker i någon form. Graden av risk och dess potentiella effekt på resultat- och balansräkning påverkas av inom vilken industri och var verksamheten bedrivs samt portföljbolagets ägarbild. Bolag verksamma i kontroversiella industrier exkluderas. Externa analysfirmors bedömning av det enskilda portföljbolagets hållbarhetsarbete används och tar med betygsättningen/ratingen som en del i vår investeringsprocess. Betygsättningen/ratingen ligger också till grund för ägardialogerna gällande hållbarhet som vi för med portföljbolagen. Som ägare för vi en kontinuerlig dialog med portföljbolagens ledningar och dess huvudintressenter samt håller oss uppdaterade om regleringar som kan påverka portföljbolagen.

Celina Balanserad samt ICA-fonderna (fondandelsfonderna) förvaltas med inriktning mot fonder där underliggande bolag har hållbara affärsmodeller enligt de kriterier och den analys som beskrivs nedan.

3.2 Positiva urvalskrieterier – vad väljer vi in för direktinvesterande fonder

Generellt söker vi portföljbolag/emittenter som drivs av hållbarhet och dessutom kan uppvisa attraktiva finansiella kvaliteter, en tydlig eller bärkraftig affärsmodell, en tydlig vinst- och avkastningstrend eller återbetalningsförmåga som underskattas av marknaden. För våra aktiefonder Vi utgår vi från FN’s agenda 2030 för hållbar utveckling för att kartlägga affärsmodeller som kan gynnas strukturellt genom att erbjuda en lösning på ett eller flera av Agenda 2030s 17 mål. Vi har identifierat fyra teman som vi tror kan vara en källa till strukturell tillväxt och lönsamhet för portföljbolag med exponering mot dessa teman. Sist men inte minst undersöker vi i vilken mån portföljbolagens resultat- och balansräkning påverkas av hållbarhet. Genom att integrera hållbarhet med finansiell analys ökar vår förståelse för den långsiktiga potentialen i affärsmodellen. Ovan nämnda fyra teman försöker vi tillämpa även inom ränteförvaltningen.

3.2.1 Vi väljer in fondandelsfonder

Fonderna söker generellt efter index- och indexnära fonder med en tydlig hållbarhetsprofil samt aktivt förvaltade fonder där underliggande bolag har en hållbar affärsmodell och bedriver ett tydligt hållbarhetsarbete och som dessutom kan uppvisa attraktiva finansiella kvaliteter, en tydlig affärsmodell och en tydlig vinst- och avkastningstrend som underskattas av marknaden.

Grunden i Fondernas investeringsfilosofi och -process är att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och en uthållighet i lönsamhet och tillväxt. Innovativa lösningar på dagens globala utmaningar tror vi kommer vara några av morgondagens vinnare. Det kan vi omvandla till värdeskapande i våra fonder. Fonderna söker i enlighet härmed långsiktigt god avkastning genom att aktivt inkludera hållbarhetskriteriet i investerings- och urvalsprocessen för att på så sätt hitta både indexfonder som uppfyller våra krav och aktivt förvaltade fonder, som investerar i bolag, vars långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft underskattas av marknaden.

3.3 Negativa urvalskriterier – vad vi väljer bort

Bolagets fonder exkluderar portföljbolag som producerar eller distribuerar varor och tjänster som är förknippade med skadliga hälso- och miljöeffekter eller är beroendeframkallande enligt vad som närmare framgår nedan. För absolutavkastande produkter kan vi ta korta positioner i dessa portföljbolag om vi anser att marknaden inte fullt ut prisat in riskerna. Detta ligger i linje med vår syn att hållbart företagande skapar värde och konkurrensfördelar över tid.

Internationella normer och konventioner

UN Global Compact

kontroversiella vapen

Kontroversiella produkter och tjänster

Produktion*

Distribution*

Klusterbomber, personminor

0%

0%

Kemiska och biologiska vapen

0%

0%

Kärnvapen

0%

0%

Tobak

0%

5%

Pornografi

0%

5%

Alkohol

5%

5%

Vapen

5%

5%

Militära kontrakt

5%

5%

Cannabis

5%

5%

Kommersiell spelverksamhet

5%

5%

Fossila bränslen

Olja, gas & kol

5%

5%

*av bolagets omsättning.

3.3.1 Kontroversiella produkter

Vi undviker portföljbolag som producerar tobak, alkohol, spel, pornografi, vapen, kol och olja, då dessa produkter är förknippade med skadliga hälsoeffekter, är starkt beroendeframkallande eller förknippade med allvarliga miljöeffekter. Vi undviker även portföljbolag som distribuerar den kontroversiella varan eller tjänsten. Vi har valt att inte ta tredje parts ägande i beaktande då en finansiell placering inte faller under produktion och distribution av den kontroversiella varan eller tjänsten.

3.3.2 Normscreening

Bolagets fonder utesluter helt portföljbolag som bryter mot UN Global Compacts 10 principer och 42 konventioner. Bedömningen av huruvida portföljbolaget är normbrytande eller inte görs av Sustainalytics. Läs mer om UN Global Compact på unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

3.3.3 Undantag

I Celina Sverige Hållbart Beta applicerar vi samma exkluderingsstrategi som för övriga aktiefonder men arbetar inte med att välja in portföljbolag eftersom fonden i största möjliga mån ska följa sitt jämförelseindex.

För räntebärande innehav och företagslån där emittenten inte täcks av Sustainalytics sker ingen screening och därmed ingen exkludering annat än genom egen kontroll.

4 Redovisning uppföljning och upptrappning

4.1 Redovisning

Vi redovisar vårt aktieägarengagemang och arbete med hållbarhet i respektive fonds informationsbroschyr samt i dessa principer i vilka vi redogör för metoder, avväganden och ställningstaganden. Redovisning av arbetet sker årligen på fondnivå i samband med fondernas årsberättelse. Här redogör vi för antalet portföljbolagsdialoger, exkluderingar och inkluderingar som gjorts med hållbarhetsmotiveringar. Vi redovisar även effekterna som vårt arbete haft dels på avkastning, dels på portföljbolagens rating eller förändringar som vi ser att vi har bidragit till. Därutöver framgår våra ställningstaganden i väsentliga enskilda ägarfrågor, vårt deltagande i valberedningar, hur och på vilka stämmor vi röstat samt motiven för dessa.

4.2 Upptrappning

Om portföljbolag som vi inlett en dialog med inte visar på förändring eller förändringsvilja trappar vi upp vårt engagemang. Detta kan vi göra på en rad olika sätt. Påtryckningsarbetet kan göras tydligare i samarbete med andra aktieägare, eller andra intressenter till portföljbolaget. Vi kan även välja att använda bolagsstämman för att eskalera vår åsikt. I sista hand kommer vi att avyttra innehavet när och om portföljbolagets inställning leder till en ökad risk för negativ finansiell påverkan. Val av upptrappningsmetod görs efter bedömning i det enskilda fallet och med andelsägarnas intresse i beaktning. Om portföljbolaget bedöms bryta mot internationella normer och konventioner kommer vi avyttra innehavet så snabbt det är möjligt och med andelsägarnas intresse i beaktning.

4.3 Uppföljning

Riskfunktionen på Celina Fonder är ansvarig för att övervaka att dessa principer följs i förvaltningen av fonderna. Funktionen för regelefterlevnad säkerställer att dokumentationen av Celina Fonders arbete med hållbarhets- och ägarfrågor säkerställs och följs upp.

5 Regelverk

Enligt LVF, LAIF samt enligt EU-kommissionens delegerade förordning art. 37 skall styrelsen i ett fondbolag och en förvaltare av alternativa investeringsfonder fastställa principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om de förvaltade fondernas medel som placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES. Ett fondbolag och en förvaltare av alternativa investeringsfonder ska enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9 och 2013:10) även upprätta interna regler där det anges vilka strategier som skall följas för att bestämma när och hur rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje fond ska användas.

Enligt EU-kommissionens delegerade förordning, Disclosureförordningen, ska fondbolag/AIF-förvaltare informera sina investerare och kunder om ESG-faktorer, och enligt Taxonomiförordningen med regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar.

Fastställd av styrelsen den 10 maj 2021