OM OSS / POLICIES

PERSONUPPGIFTS-
POLICY

Inom Celina Fondförvaltning AB (Celina Fonder) hanterar vi personuppgifter i flera syften; bland annat för att kunna administrera vårt kontrakt med dig, supportera dig i frågor samt att nå ut med aktuell information. Alla personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt för oss inom Celina Fonder att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi jobbar aktivt med att säkerställa att våra produkter, processer och tjänster uppfyller dessa nya krav.

Här nedan hittar du personuppgiftspolicyn om hur Celina Fonder jobbar med hantering av personuppgifter. Du är också välkommen att kontakta oss på mail eller ringa Celina Fonders kundtjänst 08-614 25 20.

Om du anser att ett fel begåtts i vår hantering av personuppgifter har du också möjlighet att inge klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.

Specifikt skydd av personuppgifter Celina Fondförvaltning AB

Det är viktigt för oss på Celina Fondförvaltning AB att du som kund känner att din personliga integritet är skyddad. Därför arbetar vi inom Celina Fondförvaltning AB aktivt med att se till att våra produkter, processer och tjänster lever upp till dina förväntningar som kund och följer externa regelverk gällande skydd av personuppgifter (enligt Europaparlamentets och rådets förordning, EU, 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EC (den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR).

Nedan följer information angående de relevanta personuppgifter vi för närvarande hanterar samt kompletterande information om hur vi på Celina Fondförvaltning AB hanterar dina personuppgifter.

Innehåll

 • Vilken information vi samlar in om dig
 • Hur vi använder informationen vi samlat in om dig
 • Dina rättigheter som registrerad
 • Tredjeparter vi kan komma att dela dina personuppgifter med
 • Eventuella överföringar till tredjeländer eller internationella organisationer
 • Hur vi skyddar dina personuppgifter
 • Hur länge personuppgifter får bevaras
 • Kontakt

Vilken information vi samlar in om dig

Personuppgifter är information som berör dig som individ, exempelvis ditt namn, din e-postadress eller annan information som kan spåras till dig.

Vi hanterar personuppgifter, exempelvis i samband med ansökningar och/eller avtal eller annan information gällande administration av avtal. Vi kan också komma att spara kommunikation i e-postmeddelanden eller på annat sätt dokumentera de interaktioner och den kommunikation du har med oss.

Beroende på de avtalsmässiga överenskommelser som finns samlar vi in olika typer av personuppgifter från eller om dig. Nedan följer de kategorier av personuppgifter vi hanterar samt exempel på personuppgifter som ingår i dessa kategorier.

Personlig identifikation

Fullständigt namn, födelsedatum, nationalitet, namnteckning

Kontaktinformation

Adress, telefonnummer, e-postadress, yrkestitel

Finansiell information

Information om transaktioner, värdepapper, bankkonton

Nationella identitetshandlingar

Nationellt identitetsnummer eller personnummer, nationellt identitetskort/pass

Information om din familj

Dina föräldrars namn, din partners namn, dina barns namn

Information om ditt användarkonto

Datum då kontot skapades, kontonummer

Information om kunder och potentiella kunder

Intressen, anteckningar om personliga interaktioner, allergier etc.

Hur vi använder informationen vi samlat in om dig

Vi samlar in personuppgifter för olika ändamål. Nedan följer en översikt över våra syften med detta.

Syfte Beskrivning Rättslig grund

Att använda personuppgifter för att kommunicera med befintliga och potentiella kunder

Vi kan komma att spara eller dokumentera kommunikation mellan dig och Celina Fondförvaltning AB, exempelvis när du kontaktar vår Business Support. Detta innebär att personuppgifter som samlas in kan innefatta din kontaktinformation och övrig information som du kan ha delgett om dig själv i e-postmeddelanden, telefonsamtal eller i andra former av kommunikation. Vi gör detta för att tillhandahålla bättre, mer individualiserade och effektivare tjänster i dina framtida kontakter med Celina Fondförvaltning AB.

Legitimt intresse
[Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt legitima intresse av att kommunicera personlig och relevant information till dig som kund eller potentiell kund]

Att använda personuppgifter för att administrera ditt avtal med oss

Om du är part i ett avtal med Celina Fondförvaltning AB, kan vi komma att lagra kommunikation gällande avtalet och kommer att lagra själva avtalet. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i samband med ditt avtal med oss. Hanteringen av personuppgifterna kan gälla att registrera/avsluta dig som kund, hantera transaktioner och hantera ansökningsblanketter, med mera. De personuppgifter vi hanterar kan innefatta ditt namn, nationellt identitetsnummer, kontaktuppgifter, namnteckning och annan information du tillhandahållit för att bekräfta din identitet i samband med avtalet.

Fullgörande av avtal
[Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig]

Att använda personuppgifter för att hantera kundklagomål och förfrågningar

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att hantera förfrågningar eller klagomål från dig.

Legitimt intresse
[Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt legitima intresse i samband med hanteringen av förfrågningar från dig]

Att använda personuppgifter för att utvärdera diskretionära kunder

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera dig innan du registreras som diskretionär kund. De personuppgifter vi hanterar kan innefatta ditt namn, kontaktuppgifter, namnteckning, med mera.

Fullföljande av rättsliga krav
[Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra vårt legitima intresse med dig]

Att använda personuppgifter för att administrera portföljförvaltning

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig i syfte att administrera portföljförvaltningen.

Fullföljande av avtal
[Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig]

Att använda personuppgifter för att tillgodose rättsliga krav (KYC)

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att utföra Know Your Customer- (KYC-)kontroller för att tillgodose efterlevnadskrav som ställs på oss av externa regelverk. Personuppgifterna kan komma att innefatta ditt namn, nationellt identitetsnummer, kontaktuppgifter, finansiell information eller annan information som krävs inom ramarna för KYC-reglerna.

Rättsliga krav
[Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose rättsliga krav]

Att använda personuppgifter för att tillgodose externa rapporteringskrav inklusive rapportering till statliga myndigheter

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att tillgodose externa rapporteringskrav inklusive rapportering till statliga myndigheter som Celina Fondförvaltning AB är skyldigt att tillhandahålla enligt lag. Vi kan exempelvis komma att skicka kontrolluppgifter till Skatteverket (inklusive FATCA/OECD).

Rättsliga krav
[Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose rättsliga krav]

Att använda personuppgifter för att rapportera misstanke om pengatvätt

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att hantera riskerna för pengatvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifterna kan innefatta ditt namn, nationellt identitetsnummer, kontaktuppgifter eller annan information som rör AML.

Rättsliga krav
[Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose rättsliga krav]

Att använda personuppgifter för att sammanställa intern rapportering och affärsplaner

Vi kan komma att hantera dina personuppgifter för att fatta informerade beslut som rör vår affärsverksamhet och strategiska planer, intern rapportering och för att utforma affärsplaner. Personuppgifter kan komma att användas när vi sammanställer dessa rapporter. Personuppgifterna kan innefatta ditt namn och kontaktuppgifter.

Rättsliga krav
[Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose rättsliga krav]

Dina rättigheter som registrerad

Du har individuella rättigheter som du kan utöva i relation till de uppgifter vi innehar om dig. Du kan exempelvis begära ett utdrag med dina personuppgifter eller att vi korrigerar information vi har om dig. För oss på Celina Fondförvaltning AB är det viktigt att du är medveten om dina rättigheter. Nedan följer dina rättigheter som registrerad:

 • Rätt till information gällande dina personuppgifter (“den registrerades krav på tillgång till uppgifter”). Detta ger dig möjlighet att begära tillgång till en kopia på de personuppgifter vi innehar om dig så att du kan kontrollera att vi hanterar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Rätt till rättelse av de personuppgifter vi innehar om dig. Detta ger dig möjlighet att korrigera ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi innehar om dig.
 • Rätt till radering, “Rätten att bli glömd”, av dina personuppgifter. Detta innebär att du kan begära att vi raderar/tar bort personuppgifter där det inte längre finns goda skäl att bevara och hantera uppgifterna. Du har också rätt att be oss radera/ta bort dina personuppgifter där du har utövat din rätt att motsäga dig hanteringen (se nedan).
 • Rätt att motsäga dig hantering av dina personuppgifter grundad på ett legitimt intresse (eller tredjeparts legitima intresse), där något i din specifika situation gör att du vill motsäga dig hanteringen på dessa grunder. Du har också rätt att motsäga dig hanteringen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att du kan begära att vi avbryter hanteringen av dina personuppgifter, exempelvis om du vill att vi säkerställer att uppgifterna är korrekta eller ser över anledningarna till hanteringen av personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi överför personuppgifter till externa parter. Du har därmed rätt att erhålla kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat, lättillgängligt, maskinläsbart filformat som är överförbart eller gör det möjligt att lagra dina personuppgifter på en privat enhet för personligt bruk.
 • Rätt att göra invändningar. I vissa fall där du har gett ditt tillstånd till insamling, hantering och överföring av dina personuppgifter i ett specifikt syfte, har du rätt att invända mot den specifika hanteringen av dina personuppgifter.
 • Automatiserat beslutsfattande. Du har rätt att begära att automatiserade beslut, som kan ha rättsliga följder för dig, hanteras manuellt.
 • Rätt att registrera klagomål. Om du vill registrera ett klagomål gällande skydd av personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du väljer att utöva några av ovanstående rättigheter gällande dina personuppgifter, kommer vi att besvara din förfrågan inom en månad efter datumet för din förfrågan. Perioden kan dock komma att utökas med ytterligare två månader vid behov, beroende på ärendets komplexitet och antalet förfrågningar. Om vi behöver förlänga perioden som krävs för att besvara din förfrågan så kommer vi att informera dig om detta samt anledningen till fördröjningen.

Tredjeparter vi kan komma att dela dina personuppgifter med

Vi kan komma att behöva dela dina personuppgifter med andra interna eller externa parter. Om vi delar dina personuppgifter med andra så har den tredjeparten ansvar för att informationen hanteras på ett säkert och korrekt sätt, och är avtalsmässigt förpliktigad att efterleva externa regelverk gällande personuppgifter och alla andra tillämpliga regulatoriska och rättsliga krav.

Vi kan också komma att delge dina personuppgifter till tredjepart för att tillgodose rättsliga krav enligt lagstiftning och regelverk.

Nedan följer en lista på tredjeparter vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • Distributörer: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med distributörer för att genomföra transaktioner.
 • Tjänsteleverantörer: I hanteringen av dina personuppgifter kommer vi att dela dem med företag som tillhandahåller tjänster till Celina Fondförvaltning AB, exempelvis IT-tjänster, med mera.
 • Tillsynsmyndigheter: Vi kan komma att delge viss information till myndigheter där vi är lagenligt skyldiga till detta, exempelvis genom att delge information till Skatteverket.

Eventuella överföringar till tredjeländer eller internationella organisationer

Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU och EEA (så kallade tredjeländer).

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig behandling, förlust, förstörelse eller skada. Celina Fondförvaltning AB:s medarbetare har endast minimal tillgång till dina personuppgifter när det krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Endast auktoriserade individer som behöver tillgång till uppgifterna av legitima skäl får tillgång till dina personuppgifter.

Hur länge personuppgifter får bevaras

Dina personuppgifter bevaras så länge som krävs för att tillgodose rättsliga, regulatoriska och affärsmässiga krav. På förfrågan kan vi tillhandahålla mer information om exakt hur länge personuppgifter bevaras i individuella fall.