OM OSS / POLICIES

KLAGOMÅL

Information om klagomål

Celina Fondförvaltning AB (Bolaget) eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå och klagomål är något vi tar på största allvar. Klagomål som inkommer till oss behandlas omsorgsfullt och med skyndsamhet.

Reklamation

Med reklamation avses t ex. att en kund är missnöjd med den information som lämnats eller hur en fondaffär handlagts. En reklamation bör kunna åtgärdas vid första kontakten med företaget. Ring oss på 08-614 25 00 så kan vi förhoppningsvis reda ut det genast.

Klagomål

Med klagomål i detta sammanhang menas ett konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt i ett enskilt ärende och där Bolaget inte kan tillmötesgå investerarens/kundens krav. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar är i detta sammanhang inte klagomål och inte heller missnöjesyttringar och synpunkter där situationen kan lösas direkt, snabbt och enkelt på ett vänskapligt sätt vid kontakten mellan investeraren/kunden och handläggaren hos Bolaget. Klagomål ska ske skriftligt, via brev, fax eller e-post till Celina Fondförvaltning AB, Compliance officer, Box 7328, 103 90 Stockholm alternativt e-post till compliance@celinafonder.se eller på fax till 08-6110130.

Klagomål avseende Celina SICAV

Om en investerare i Celina SICAV framför ett konkret missnöje med Bolagets förvaltning eller distribution av Celina SICAV ska klagomålet handläggas enligt nedan. Dessa klagomål ska även månatligen rapporteras till FundRock Management Company S.A. i Luxemburg.

Klagomål rörande Celina S.A., SICAV-SIF

Om en investerare i Celina S.A., SICAV-SIF framför ett konkret missnöje med Bolagets förvaltning eller distribution ska klagomålet handläggas enligt ovan. Dessa klagomål ska även månatligen rapporteras till fondens styrelse samt förvaringsinstitutet i Luxemburg.

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig är Bolagets Compliance officer.

Handläggning av klagomål

Klagomål ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar informeras du inom den tiden om handläggningen av ärendet.

Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med vår motivering till detta.

Om du som kund inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål så vänder du dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för den vägledning som kan erhållas där eller till den kommunala konsumentvägledningen.

Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Andelsägare kan kostnadsfritt få del av Celina Fondförvaltnings interna regler för klagomålshantering. Kontakta oss på 08-614 25 00.

Senast ändrad: 28 april 2022