OM OSS / POLICIES

INFORMATION
OM INCITAMENT

Fondbolag får i samband med sin fond- och portföljförvaltning, endast betala/utge eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Vissa incitament som betalas eller ges till eller av en tredje part, måste vara utformade på sådant sätt att de höjer kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra förvaltaren från att agera i investerarnas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament Celina Fondförvaltning AB (”Fondbolaget”) betalar eller tar emot. Närmare information kan erhållas kostnadsfritt på förfrågan.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondbolaget uppbär ersättning från fonderna för dess förvaltning, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.

Härutöver betalar fonderna eventuell skatt, depåavgift, kostnader för exekvering (courtage) samt analyskostnad och motsvarande till tredje part. Fonderna belastas endast med analyskostnader i den mån sådana kostnader är till nytta för fonden och hänförliga till fondens placeringsinriktning.

Fondernas courtagekostnader är inte kända i förväg och belastar fonderna löpande i samband med fondernas köp och försäljning av finansiella instrument. Fondbolaget använder en så kallad budgetmodell för beräkning av analyskostnad, vilket innebär att analyskostnad beräknas och debiteras fonderna helt oberoende av de transaktioner som genomförs i underliggande värdepapper i respektive fond. Fonderna debiteras istället dagligen en upplupen kostnad baserat på en budget som fastställs årligen. Den totala kostnaden för courtage, analys och andra transaktionsrelaterade kostnader som belastat en fond under ett år, med särskild uppgift om särskiljbar kostnad för analys, framgår av fondens årsberättelse.

Ersättning vid diskretionär portföljförvaltning

Vid diskretionärt förvaltade uppdrag erhåller Fondbolaget fast och rörligt förvaltningsarvode enligt avtal som i regel uppgår till viss procentsats på det förvaltade kapitalet.

Ersättning till distributörer m.fl.

Fondbolaget har ingått avtal som innebär att fondbolaget utger ersättningar baserade på och uppgående maximalt till det förvaltningsarvode som tas ut ur Fondbolagets förvaltade fonder. Avtalen är typiskt sett träffade med distributörer (t.ex. banker, försäkringsförmedlare och värdepappersbolag) som förmedlar Fondbolagets fonder på uppdrag från Fondbolaget, men kan i särskilda fall även förekomma med andra investerare. Ersättning utgår i regel i form av en procentsats av det förvaltningsarvode, fast och i förekommande fall rörligt. Fondbolaget uppbär på det kapital som en distributör eller en investerare har investerat. Ersättning kan även betalas ut till investerare som använder Bolagets fonder som komponent i sammansatta strukturerade produkter.

Ersättning från tredje part

Fondbolaget erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondernas räkning (s.k. soft commission).

Intressekonflikter

Celina har infört regler för att identifiera, hantera och dokumentera potentiella intressekonflikter i verksamheten. Reglerna har till syfte att säkerställa att förvaltningen av Celinas fonder uteslutande sker i andelsägarnas intresse och inte påverkas av andra ovidkommande faktorer, såsom intressen hos ägare till eller bolag som ingår i samma företagsgrupp som Celina.

Styrelsen i Celina har som ett led i arbetet med intressekonflikter bland annat fattat beslut om att fonderna från och med maj 2022 inte får investera i ett bolag om man har kännedom om att en ägare till/ett annat bolag i gruppen har innehav i samma bolag. Beslutet innebär att fonderna kommer att avstå från att göra investeringar om det finns möjliga intressekonflikter relaterade till gruppen/bolagets ägare. Detta medför att risken för att investeringsbeslut ska påverkas av ovidkommande hänsyn minimeras.

I sällsynta kan beslutet medföra Celinas fonder väljer att avstå från investeringar som man annars hade valt att göra eller att avbryta investeringsstrategier i förtid

Uppdaterad senast: 29 juni 2022