OM OSS / POLICIES

ERSÄTTNINGAR

Styrelsen i Celina Fondförvaltning AB, Bolaget, har fastställt en ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt Svensk kod för fondbolag. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har utfärdat riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS- respektive AIFM-direktivet. Nämnda riktlinjer har beaktats av fondbolaget. Policyn har utformats med hänsyn till fondbolagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

I enlighet med dessa regelverk har Bolaget en ersättningspolicy som omfattar alla anställda i Bolaget och möjliggör dels konkurrenskraftiga ersättningar på de marknader där Bolaget konkurrerar om kompetent och erfaren personal och dels är upprättad i syfte att främja en sund och effektiv riskhantering samt att tjäna Bolagets långsiktiga intressen. Definition av anställd som kan påverka bolagets risknivå är gjord efter noggranna analyser av verksamheten samt genomgång av Bolagets policys. Enligt denna policy definieras årligen, via styrelsebeslut, de anställda som bedöms kunna påverka Bolagets risknivå, som särskilt reglerad personal. Detta omfattar bland annat den verkställande ledningen, anställda med ansvar för kontrollfunktioner samt risktagare. Som risktagare har Bolaget identifierat samtliga förvaltare samt Bolagets Senior Sales Managers. För särskilt reglerad personal ska 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp och betalas ut i lika delar per år under de tre efterföljande åren.

Styrelsen har utsett en Ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande samt två särskilda ledamöter i styrelsen. Ersättningskommittén har hållit ett möte avseende 2021 års rörliga ersättning. Ersättningskommittén gör en oberoende bedömning av ersättningspolicyn och Bolagets ersättningssystem samt bereder, efter förslag från VD, underlag för styrelsens beslut om ersättning och åtgärder i enlighet med ersättningspolicyn.

Bolagets internrevision granskar självständigt, som oberoende kontrollfunktion, att Bolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn. Rapportering sker till styrelsen vid behov och i vart fall årligen innan årsredovisningen fastställs på årsstämman.

Senast ändrad: 28 april 2022

DOKUMENT

Ersättningsprinciper