OM OSS / POLICIES

BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT

Fondbolag är skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order för fonds eller förvaltad portföljs räkning. Härmed avses fondbolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder och portföljer bolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra väsentliga förhållanden. Dessa faktorer ska ställas i relation till bl.a. fondens/portföljens mål, placeringsinriktning, riskprofil och transaktionens beskaffenhet.

Inom Celina Fondförvaltning AB, Bolaget, finns interna riktlinjer för hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av samarbetsföretag ska ske.

Bolaget har fastställt att bästa möjliga resultat normalt ska bedömas med hänsyn till i första hand den totala kostnaden störst betydelse. Den totala kostnaden omfattar priset på det finansiella instrumentet och de kostnader som hänför sig direkt till utförandet av transaktionen. I vissa fall kan dock portföljtransaktionens beskaffenhet eller egenskaper hos det finansiella instrumentet eller handelsplatsen påverka den relativa betydelsen den totala kostnaden. Vidare kan det vara av betydelse om ordern på grund av sin storlek eller typ enligt Bolagets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan.

Andelsägare och kunder kan vända sig till Bolaget för ytterligare information om Bolagets interna riktlinjer om bästa möjliga resultat. Se nedan för de motparter Bolaget använder.

Fondbolagets policy om bästa möjliga resultat kan erhållas kostnadsfritt på förfrågan.

Senast uppdaterad: 21 april 2022