OM OSS

HÅLLBARHET FÖR OSS

De senaste fyra åren har Celina fördjupat arbetet med hållbarhet. Grunden för vår investeringsfilosofi- och process ligger i tron på ett samband mellan en hållbar affärsmodell och uthållighet i bolagets lönsamhet och tillväxt.

Dagens globala utmaningar är grogrund för både lönsamma affärsmodeller och ändrade förutsättningar. Det kan vi omvandla till värdeskapande i våra fonder. Som förvaltare söker vi efter felprissättningar i marknaden. Genom att ta större hänsyn till ett bolags hållbarhetsprofil vänder vi på ytterligare en sten och kan därigenom öka våra möjligheter att identifiera underskattade strukturella trender eller överskattade cykliska trender. Vi tror att vi ökar träffsäkerheten i vår bedömning och att det hjälper oss att undvika en rad oönskade risker. På så sätt går hållbarhet och värdeskapande hand i hand för oss på Celina Fonder och gynnar andelsägare i våra fonder.

Ökat fokus på hållbarhet påverkar våra investeringar på flera sätt. Vi analyserar bolagens affärsmässiga möjligheter och risker relaterade till hållbarhet och får på så sätt en bättre förståelse för bolagets långsiktiga kvalitéer. Utifrån denna analys kan vi identifiera specifika hållbarhetsrelaterade investeringar. Vi väljer in och tar större positioner i hållbarhetsdrivna bolag samt, tar korta positioner i bolag med icke hållbara karaktärsdrag i våra absolutavkastande fonder. Vi undviker helt investeringar i kontroversiella produkter och tjänster samt bolag som bryter mot internationella konventioner. Sist men inte minst arbetar vi med påverkansarbete med bolagen där vi ser en förbättringspotential.

Celina Sverige Aktiv Hållbarhet och Celina Småbolagsfond är våra flaggskepp när det gäller hållbarhet. Här är hållbarhet en avgörande faktor för alla investeringar och vi sätter tonvikten på bolag där hållbarhet är en del av affärsidén. Från 2018 är alla fonder fria från investeringar i kontroversiella produkter såsom tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, vapen och kol. Per sista november 2019 är alla Celinafonder fria från investeringar i fossila bränslen. Celina Hedgefond har möjligheten att kapitalisera på fallande börskurser för bolag som producerar, förädlar eller transporterar fossila bränslen genom att fonden tillåts gå kort i dessa sektorer. Läs mer om vår exkluderingspolicy här.

Så skapar hållbarhet värde på Celina

Möjligheter och risker

 • Alla bolag har varierande grad av exponering mot hållbarhetsrisker.
 • Fokus på hållbarhetsaspekter kan öka vår träffsäkerhet i bedömningen av bolagets tillväxt och resultat.

Välja in och sälja kort

 • Vi söker bolag som drivs av en hållbarhetstrend.
 • I absolut- avkastande produkter kan ökat fokus på hållbarhetsrisker leda till intressanta korta positioner.
 • Hållbarhet skapar bara värde i kombination med finansiell analys.

Tydliga gränser

 • Vi drar en tydlig gräns vid bolag som producerar varor och tjänster som är förknippade med skadliga hälso- och miljöeffekter.
 • Bedömningen av huruvida portföljbolaget är normbrytande eller inte görs av Sustainalytics.
 • Tredjepartbedömningen av bolagets hållbarhetsarbete.

Ägardialoger

 • Kontinuerlig dialog med alla våra innehav
 • Fördjupad dialog med bolag där vi är stora ägare, ESG-risker ligger på en låg nivå, där affärsmodellen är speciellt riskutsatt.
 • Prioriterar beroende på storlek och omfattning på de utmaningar bolaget står inför.

Senast ändrad: 21 april 2022

HÅLLBARHET I PRAKTIKEN

Vi tror på ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktig uthållighet i lönsamh...

Läs mer