Celina Sverige Hållbart Beta A

SCHYSSTARE AVKASTNING

»Exkluderar bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer«

Celina Sverige Hållbart Beta A är en indexnära fond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen. 

Våra fonder har flera olika andelsklasser, här redovisar vi den vanligaste andelsklassen A. För institutionella investerare med minimum 10 milj SEK finns andelsklass med lägre avgift och det finns även nettoandelsklass för distributörer som kan tecknas genom avtal. Vänligen hör av dig till oss på sales@celinafonder.se så hjälper vi er.

Passar dig som vill ha en större spridning på din investering än en indexfond.

Fonden förvaltas av Case Fonder, se mer information: www.casefonder.se

Får inte bryta mot UN Global Compacts principer

Celina Sverige Hållbart Beta A har som mål att spegla avkastningen av SIXRX-indexet, vilket är ett index viktat efter respektive bolags marknadsvärde och som består av alla bolag listade på Stockholmsbörsen och är beräknat inklusive utdelningar. Detta gör denna fond mer diversifierad än indexfonder som speglar OMXS30 och bara investerar i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Fondens medel får inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Läs mer i vår informationsbroschyr.

Dags att investera?

Köp våra fonder direkt av oss eller via någon av våra samarbetspartners.

KÖP VÅRA FONDER

Förvaltarkommentar

»Även om räntorna har stigit är nivåerna väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Vi är fortsatt försiktigt inställda och håller en begränsad ränterisk i fonderna.«

Fondfakta
Startdatum:
Risknivå*
Positiva månader sedan start*
Sharpe-kvot sedan start*
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis*
Avkastning i år
Årlig avgift
Artikel SFDR 8

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklassificering se fondens Faktablad.

FONDENS INNEHAVSFÖRDELNING

FONDBESKRIVNING

Fonden tillämpar negativ screening för att exkludera bolag som producerar eller distribuerar varor och tjänster som är förknippade med skadliga hälso- och miljöeffekter eller är beroendeframkallande till mer än fem procent av omsättningen. Fonden exkluderar helt bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer.

FONDINFORMATION

Faktablad

Principer för aktieägarengagemang och hållbarhet

Informationsbroschyr värdepappersfonder

Celina Sverige Hållbart Beta fondbestämmelser

Celina (Catella) Sverige Hållbart Beta - Koldioxidavtryck 2020

Köpanmälan

Försäljningsanmälan

Byte av fond

Intygande angående utländsk skatteskyldighet (fysisk person)

Intygande angående utländsk skatteskyldighet (juridisk person)

Personer i politisk ställning - PEP

Hel - Halvårsredogörelse

Fondens Innehavsfördelning