Celina Sverige Aktiv Hållbarhet

FAIR PLACERING

»Fokus på produkter och tjänster som löser globala hållbarhetsutmaningar«

En aktiv förvaltad fond som söker identifiera bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén. 

Passar dig som vill ha en aktiv förvaltning i hållbara företag.

Fonden förvaltas av Case Fonder, se mer information: www.casefonder.se

Hållbart är uthållig lönsamhet

Investeringsprocessen grundar sig i en kombination av hållbarhets- och finansiell analys och bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. En hållbar affärsmodells består av produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning.

Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. 

Läs mer i vår informationsbroschyr.

DAGS ATT INVESTERA?

Köp våra fonder direkt av oss eller via någon av våra partners.

KÖP

Fondfakta
Startdatum:
Risknivå*
Positiva månader sedan start*
Sharpe-kvot sedan start*
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis*
Avkastning i år
Årlig avgift
Artikel SFDR 9

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklassificering se fondens Faktablad.

FONDENS INNEHAVSFÖRDELNING

Förvaltarkommentar

»Även om räntorna har stigit är nivåerna väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Vi är fortsatt försiktigt inställda och håller en begränsad ränterisk i fonderna.«

FONDBESKRIVNING

Fonden investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument. Fonden har hållbara investeringar som mål. Med en investeringsfilosofi att investera i bolag med hållbar och motståndskraftig affärsmodell, sunda finanser, stark marknadsposition, lönsam och hållbar tillväxt och som drivs av en ledning som vi har förtroende för. Detta till en rimlig värdering.

FONDINFORMATION

Fondfakta

Informationsbroschyr värdepappersfonder

Celina Sverige Aktiv Hållbarhet fondbestämmelser

Principer för aktieägarengagemang och hållbarhet

Köpanmälan

Försäljningsanmälan

Byte av fond

Intygande angående utländsk skatteskyldighet (fysisk person)

Intygande angående utländsk skatteskyldighet (juridisk person)

Personer i politisk ställning - PEP

Hel - Halvårsredogörelse

Celina Sverige Aktiv Hållbarhet - Koldioxidavtryck 2020