Celina Småbolagsfond

MÄKTIGA AMBITIONER

»Äkta stock picking där vi fokuserar på att hitta undervärderade svenska småbolag«

Fonden riktar sig till långsiktiga investerare som är beredd att ta högre genomsnittlig risk för få möjlighet till högre avkastning på lång sikt. 

Passar dig som söker högre avkastning, men förstår att det sker till högre risk.

Fonden förvaltas av Case Fonder, se mer information: www.casefonder.se

Morgondagens storbolag

Fonden är fokuserad på tillväxtbolag, då fondens mål är att hitta morgondagens storbolag. Värdering är lika viktigt som i värdebaserade strategier men här kommer tillväxt och tid att vara en stor värdeskapare. Långsiktighet är ett ledord i förvaltningen. 

Fötterna i myllan

Många förvaltare förlitar sig på bankernas analytiker. Vi har valt att gå vår egen väg. Vi har en egen organisation och ett industriellt nätverk med ”fötterna i myllan”. Att förstå industrier och bolag är inte en skrivbordsprodukt. Urvalskriterierna för aktieinvesteringar är baserade på fundamental analys dvs prognoser för tillväxt, lönsamhet och långsiktiga kassaflöden.

Inom urvalskriterierna ryms även en hållbarhetsaspekt som innebär att fonden väljer bort sektorer som är skadliga och kan välja in bolag som kan lösa globala utmaningar inom hållbarhet. Läs mer i vår informationsbroschyr.

DAGS ATT INVESTERA?

Köp våra fonder direkt av oss eller via någon av våra samarbetspartners.

KÖP VÅRA FONDER

Förvaltarkommentar

»Även om räntorna har stigit är nivåerna väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Vi är fortsatt försiktigt inställda och håller en begränsad ränterisk i fonderna.«

Fondfakta
Startdatum:
Risknivå*
Positiva månader sedan start*
Sharpe-kvot sedan start*
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis*
Avkastning i år
Årlig avgift
Artikel SFDR 8

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklassificering se fondens Faktablad.

FONDENS INNEHAVSFÖRDELNING

FONDBESKRIVNING

Fonden investerar huvudsakligen i svenska noterade småbolag. De småbolag vi letar efter växer snabbare, är mer innovativa och drivs av ett starkt entreprenörskap. Potentialen för god avkastning är högre i detta segment men risken är också högre.

FONDINFORMATION

Fondfakta

Principer för aktieägarengagemang och hållbarhet

Celina Småbolagsfond Fondbestämmelser

Informationsbroschyr värdepappersfonder

Celina Småbolagsfond - Koldioxidavtryck 2020

Köpanmälan

Försäljningsanmälan

Byte av fond

Intygande angående utländsk skatteskyldighet, Fysisk person

Intygande angående utländsk skatteskyldighet, Juridisk person

Personer i politisk ställning - PEP

Hel - Halvårsredogörelse