Celina Hedgefond

JAKTEN PÅ SUNDHEDGETECKEN

»Avkastning med låg risk är en hörnpelare för fonden«

Fonden är den äldsta dagligt handlade hedgefonden i Norden med en lång avkastningshistorik sedan 2004. Fonden har vunnit och blivit nominerad till flertalet svenska och internationella utmärkelser för god avkastning. 

Passar dig som vill ha ett sparalternativ till obligationer och kassa. Ett alternativ för sparare som fokuserar på bevarande av kapital. 

Fonden förvaltas av Case Fonder, se mer information: www.casefonder.se

Aktiv dialog i hållbarhetsfrågor

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång investerar vi i räntebärande papper, aktier och derivat. Låg risk är en hörnpelare för fonden.

Celina Hedgefond har inga geografiska begränsningar i investeringar men har historiskt haft en stor andel av investeringar i Norden. Urvalskriterierna för aktieinvesteringar är baserad på fundamental analys dvs prognoser för tillväxt, lönsamhet och långsiktiga kassaflöden. Inom urvalskriterierna ryms även en hållbarhetsaspekt som innebär att fonden väljer bort sektorer som är skadliga och kan välja in bolag som kan lösa globala utmaningar inom hållbarhet. Det innebär att fonden undviker att direkt äga företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, fossila bränslen eller vapen. Förvaltarna har en aktiv dialog med fondens portföljbolag i hållbarhetsfrågor för att påverka bolagen i positiv riktning. Läs mer i vår informationsbroschyr.   

DAGS ATT INVESTERA?

Köp våra fonder direkt av oss eller via någon av våra samarbetspartners.

KÖP VÅRA FONDER

Förvaltarkommentar

»Även om räntorna har stigit är nivåerna väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Vi är fortsatt försiktigt inställda och håller en begränsad ränterisk i fonderna.«

Fondfakta
Startdatum:
Risknivå*
Positiva månader sedan start*
Sharpe-kvot sedan start*
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis*
Avkastning i år
Årlig avgift
Performance fee 20% över OMRX T-Bill
Artikel SFDR 8

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklassificering se fondens Faktablad.

FONDBESKRIVNING

Fonden är en specialfond med friare placeringsregler än värdepappersfonder. Målsättningen är att skapa stabil avkastning över tid till lägre risk än aktiemarknaden. Fonden bygger på flera olika placeringsstrategier för att åstadkomma detta. Fonden kan investera i flera tillgångsslag bland annat aktier (även blanka aktier), krediter, obligationer, råvaror samt utnyttja derivat för att justera risknivån. Fonden har även möjlighet att investera i andra fonder. Tillsammans ger diversifiering möjligheter som vanliga värdepappersfonder inte har.

FONDINFORMATION

Fondfakta

Informationsbroschyr specialfonder

Celina Hedgefond fondbestämmelser

Celina Hedgefond - koldioxidavtryck 2020

Principer för aktieägarengagemang och hållbarhet

Köpanmälan

Försäljningsanmälan

Byte av fond

Intygande angående utländsk skatteskyldighet (fysisk person)

Intygande angående utländsk skatteskyldighet (juridisk person)

Personer i politisk ställning - PEP

Hel - Halvårsredogörelse