Celina Credit Opportunity

LUGN I BÖRSSTORMEN

»Den långsiktigt goda utvecklingen har resulterat i fem stjärnor i Morningstars ranking«

Celina Credit Opportunity är en aktivt förvaltad specialfond med inriktning mot räntebärande värdepapper. Hemligheten bakom Credit Opportunitys framgångsrika utveckling är att fonden tillåter lite mer risk såsom högavkastande företagsobligationer (High Yield-obligationer) och konvertibler.

Passar dig som vill få en positiv avkastning oavsett marknadsutveckling.

Fonden förvaltas av Case Fonder, se mer information: www.casefonder.se

Fonden är konstruerad för att möta en utmanande räntemiljö och för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion. Förvaltningen präglas av hög aktivitet för att ta tillvara intressanta tillfällen och fönster i marknaden. Fondförvaltare är Stefan Wigstrand, en av Sveriges mest erfarna och framgångsrika fondförvaltare.

Fonden investerar i huvudsak i nordiska räntebärande värdepapper. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet såväl som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas, över tid, ha låg samvariation med aktiemarknaden och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor. 

Stor riskspridning

Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild faktor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag samt traditionell makroanalys. Risknivån kommer att variera beroende på Celinas bedömning av rådande marknadsförutsättningar. Fondens mål är att generera en god riskjusterad avkastning med en standardavvikelse understigande 5%, över tid. Läs mer i vår informationsbroschyr

»Celina Credit Opportunity ökade med 6,7 procent efter avgifter under 2021«
Fondfakta
Startdatum:
Risknivå*
Positiva månader sedan start*
Sharpe-kvot sedan start*
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis*
Avkastning i år
Årlig avgift
Performance fee 20% över OMRX T-Bill
Artikel SFDR 8

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklassificering se fondens Faktablad.

MORNINGSTAR

DAGS ATT INVESTERA?

Köp våra fonder direkt av oss eller via någon av våra samarbetspartners.

KÖP VÅRA FONDER

Förvaltarkommentar

»Även om räntorna har stigit är nivåerna väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Vi är fortsatt försiktigt inställda och håller en begränsad ränterisk i fonderna.«

FONDENS INNEHAVSFÖRDELNING

FONDBESKRIVNING

Fonden investerar i huvudsak i nordiska räntebärande värdepapper. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet såväl som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas, över tid, ha låg samvariation med aktiemarknaden och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor.

FONDINFORMATION

Faktablad

Informationsbroschyr specialfonder

Celina Credit Opportunity fondbestämmelser

Köpanmälan

Försäljningsanmälan/byte

Intygande angående utländsk skatteskyldighet, fysisk person

Intygande angående utländsk skatteskyldighet, juridisk person