Celina Balanserad

INVESTERING I JÄMNVIKT

»En fond i fond med tillgångar i aktier, räntor och alternativa investeringar«

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Beroende på Celinas förväntningar på marknaden så justerar förvaltarna portföljen. 

Passar dig som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. 

Fonden förvaltas av Case Fonder, se mer information: www.casefonder.se

Motståndskraft i nedgång

Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder. Sedan start har risken mätt som volatilitet varit mindre än hälften av risken på Stockholmsbörsen. Det ger bättre motståndskraft i nedgång, men också att fonden blir lugnare i uppgång. Risken sänks genom att den inte är fullinvesterad i aktier, men även genom riskspridning mellan olika geografier och tillgångsklasser. Alla fonder som vi investerar i följer våra hållbarhetskriterier. Läs mer i vår informationsbroschyr.

DAGS ATT INVESTERA?

Köp våra fonder direkt av oss eller via någon av våra samarbetspartners.

KÖP VÅRA FONDER

Förvaltarkommentar

»Även om räntorna har stigit är nivåerna väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Vi är fortsatt försiktigt inställda och håller en begränsad ränterisk i fonderna.«

Fondfakta
Startdatum:
Risknivå*
Positiva månader sedan start*
Sharpe-kvot sedan start*
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis*
Avkastning i år
Årlig avgift
Artikel SFDR 8

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklassificering se fondens Faktablad.

FONDENS INNEHAVSFÖRDELNING

FONDBESKRIVNING

I neutralläget är runt 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, ca: 30–35% i svenska räntefonder och resten i hedgefonder eller kassa. Fondens faktiska sammansättning anpassas efter Celinas bedömning av det aktuella marknadsläget, och aktieandel kan variera från som lägst 35% till som högst 65%. I normalläget har vi ca: 30% av aktiedelen i svenska aktier och 70% i globala vilket ger diversifiering och hjälper att sänka risken. Vi kan variera fördelningen mellan regioner beroende på vår marknadstro men även variera mellan småbolagsfonder och indexfonder.

FONDINFORMATION

Fondfakta

Principer för aktieägarengagemang och hållbarhet

Informationsbroschyr specialfonder

Fondbestämmelser

Köpanmälan

Försäljningsanmälan

Byte av fond

Intygande angående utländsk skatteskyldighet, fysisk person

Intygande angående utländsk skatteskyldighet, juridisk person

Personer i politisk ställning - PEP

Hel - Halvårsredogörelse