Celina Avkastningsfond

CASH PÅ CASHEN

»Stabil avkastning med en av de äldsta räntefonderna på den nordiska marknaden«

Celina Avkastningsfond är en av de äldsta räntefonderna på den nordiska marknaden. Målsättningen är att uppnå en stabil avkastning till låg risk. 

Passar dig som inte vill få för stora negativa överraskningar. Läs mer i vår informationsbroschyr.

Fonden förvaltas av Case Fonder, se mer information: www.casefonder.se

DAGS ATT INVESTERA?

Köp våra fonder direkt av oss eller via någon av våra samarbetspartners.

KÖP VÅRA FONDER

Förvaltarkommentar

»Även om räntorna har stigit är nivåerna väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Vi är fortsatt försiktigt inställda och håller en begränsad ränterisk i fonderna.«

Fondfakta
Startdatum:
Risknivå*
Positiva månader sedan start*
Sharpe-kvot sedan start*
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis*
Avkastning i år
Årlig avgift
Artikel SFDR 8

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklassificering se fondens Faktablad.

FONDENS INNEHAVSFÖRDELNING

FONDBESKRIVNING

Fonden investerar i obligationer utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag i Norden. Tonvikten i investeringarna ligger i företag med högre kreditvärdighet, så kallad investment grade. Fondens avkastning kommer, över tid, ha samvariation med den nordiska obligationsmarknaden. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag och traditionell makroanalys. Fondens sammansättning avspeglar Celinas syn på förutsättningarna till avkastning i förhållande till risk avseende kredit- samt ränterisk.

FONDINFORMATION

Fondfakta

Principer för aktieägarengagemang och hållbarhet

Celina Avkastningsfond fondbestämmelser

Informationsbroschyr värdepappersfonder

Köpanmälan

Försäljningsanmälan

Byte av fond

Intygande angående utländsk skatteskyldighet, fysisk person

Intygande angående utländsk skatteskyldighet, juridisk person

Personer i politisk ställning - PEP

Hel - Halvårsredogörelse