Catella Nordic Corporate Bond Flex RC

AMBITIÖSA OBLIGATIONER

»Räntefond med målsättning att uppnå god riskjusterad avkastning«

h
Stefan Wigstrand, förvaltare

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en räntefond med målsättning att uppnå god riskjusterad avkastning.

Passar dig som vill få en positiv avkastning oavsett marknadsutveckling.

Följer obligationsmarknaden

Fondens avkastning kommer, över tid, ha samvariation med den nordiska företagsobligationsmarknaden. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt vid riskspridning och att inget enskilt innehav eller enskild sektor ska ha för stor påverkan på fondens utveckling. Investeringarna baseras på fundamental analys av enskilda bolag och traditionell makroanalys. Fondens sammansättning avspeglar Celinas syn på förutsättningarna till avkastning i förhållande till risk avseende kredit-, likviditet- samt ränterisk. Läs mer i vår fondinformation.

DAGS ATT INVESTERA?

Köp våra fonder direkt av oss eller via någon av våra samarbetspartners.

KÖP VÅRA FONDER

Förvaltarkommentar

»Även om räntorna har stigit är nivåerna väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Vi är fortsatt försiktigt inställda och håller en begränsad ränterisk i fonderna.«

Fondfakta
Startdatum:
Risknivå*
Positiva månader sedan start*
Sharpe-kvot sedan start*
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis*
Avkastning i år
Årlig avgift
Performance fee 20% över OMRX T-Bill
Artikel SFDR 8

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklassificering se fondens Faktablad.

FONDENS INNEHAVSFÖRDELNING

FONDBESKRIVNING

Fonden investerar framförallt i nordiska företagsobligationer men även i stat- och bostadsobligationer. Investeringar i företagsobligationer sker i obligationer med såväl hög som låg kreditvärdighet. I förvaltningen används derivat för att skydda kapitalet.

FONDINFORMATION

Fondfakta - länk till Fundrock

Principer för aktieägarengagemang och hållbarhet

Fullständigt prospekt - länk till Fundrock

Köp- och försäljningsblankett

Hel- halvårsredogörelse